ساخت تیزر (زیرنویس) تلویزیونی صندوق سرمایه گذاری تعاون

مأموریت صندوق،کمک به توسعه فعالیت و پوشش ریسک سرمایه گذاری تعاونی ها و کسب و کارهای کوچک، کارآفرین و دانش بنیان با اولویت بخش تعاون،از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها می باشد.صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی مستقل می باشد.

keyboard_arrow_up